Giới thiệu

Đạt Đinh là ai?

Tên đầy đủ của tôi là Đinh Thành Đạt
Đạt Đinh là bút danh
Tại sao ư? Lát nữa bạn sẽ rõ